Registratúra

Neodbornou prácou s registratúrou alebo neplnením si povinností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. sa pôvodca registratúrnych záznamov dopúšťa priestupku, za ktorý môže byť podľa závažnosti sankcionovaný.

Viete, že niektoré záznamy musíte uschovávať až niekoľko desiatok rokov?

Viete záznamy systematicky a odborne spracovávať?

Poznáte zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a jeho novelu č. 266/2015 ?

Poznáte vyhlášku MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorá venuje veľkú pozornosť archívnemu a registratúrnemu systému?

Poznáte vyhlášku MV SR č. 410/2015 Z. z., ktorá sa venuje výkonu správy registratúry a tvorbe spisov v orgánoch verejnej moci?

Máte zabezpečenú spoľahlivú a dlhodobú úschovu registratúrnych záznamov?

Máte vhodné priestory na prehľadné uloženie písomných, obrazových alebo digitálnych záznamov ?

Využite naše služby

Zoznam služieb a ich obsah

Registratúra

Je agenda, záznamy, spisy atď., ktoré vznikajú pri činnosti právnických a fyzických osôb, orgánoch verejnej moci a nimi zriadených organizácií.

Registratúrny poriadok

Je interná norma pôvodcu registratúry, ktorá určuje správu registratúry, t. j. od podania a prijatia záznamov (spisov) až po ich bezpečné uloženie vo vyhovujúcich priestoroch a následné vyraďovanie po uplynutí lehôt uloženia.

Registratúrny plán

Je pomôcka na účelné a systematické ukladanie spisov. Člení registratúru do vecných skupín a určuje spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.

Pôvodca registratúry – PO a FO

Každá právnická a fyzická osobaz činnosti ktorej vzniká registratúra, je podľa zákona o archívoch a registratúrach povinná zabezpečovať správu registratúry, t. j. evidovanie, ukladanie, ochranu záznamov, ako aj ich pravidelné vyraďovanie a pod.

Pôvodca registratúry – orgán verejnej moci

A ním zriadené organizácie, právnické osoby zriadené zákonom alebo konajúce vo verejnom záujme majú v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán. Tieto musí predložiť na posúdenie a schválenie Ministerstvu vnútra SR prostredníctvom príslušného štátneho archívu.

Venujte pozornosť

Neodbornou prácou s registratúrou alebo neplnením si povinností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. sa pôvodca registratúrnych záznamov dopúšťa priestupku, za ktorý môže byť podľa závažnosti sankcionovaný.

Povinnosti zo zákona

Zoznam povinností zo zákona

KAŽDÁ PRÁVNICKÁ A FYZICKÁ OSOBA (ďalej pôvodca registratúry), z činnosti ktorej vzniká registratúra, je podľa § 16 zákona o archívoch a registratúrach povinná zabezpečovať správu registratúry, t. j. evidovanie záznamov, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy, tvorbu, uchovávanie, ochranu záznamov, umožňovanie výkonu štátneho odborného dozoru, označovanie záznamov, ku ktorým chce obmedziť prístup, vyhotovovanie odpisov, výpisov a potvrdení zo záznamov.

Pôvodcovia registratúry, z ktorých činnosti vznikajú aj registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu majú v zmysle § 16, okrem vyššie spomenutých, aj povinnosť vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie Ministerstvu vnútra prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich špecializovaným pracoviskám, ďalej vyraďovať záznamy len so súhlasom archívu a následne mu odovzdať archívne dokumenty.

Pôvodcovia registratúry, ktorí sú orgánmi verejnej moci, nimi zriadené organizácie, či organizácie zriadené zákonom alebo konajúce vo verejnom záujme majú aj ďalšiu povinnosť, a to vypracovať aj registratúrny poriadok a predložiť ho na schválenie archívu. 

Ministerstvo vnútra vypracovalo orientačnú pomôcku k určeniu povinnosti pôvodcov registratúry vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán v súlade s § 16.

Vyhľadanie dokladov na zabezpečenie dôchodkov bývalých zamestnancov

Čo zabezpečíme

Uvedené služby sú spoplatnené.

V cene služieb je zahrnuté:

 • vyhľadanie požadovaných dokladov,
 • kopírovanie vyhľadaných dokladov,
 • overovanie kópií dokladov,
 • poštovné,
 • balné.

Po odsúhlasení výslednej ceny za vyhľadanie, telefonicky alebo emailom, zasielame požadované doklady spolu s daňovým dokladom (faktúrou) na adresu žiadateľa na dobierku.

Služby pre správcov konkurzných podstát, aktívne firmy

Čo pripravíme

Spoločnosti v konkurze a likvidácii

 • triedenie registratúrnych záznamov
 • usporiadanie registratúrnych záznamov
 • spracovanie vyraďovacieho konania
 • bezpečná fyzická likvidácia registratúrnych záznamov
 • odovzdanie archívnych dokumentov
 • úschova registratúrnych záznamov, ktorým neuplynuli lehoty uloženia

Aktívne spoločnosti

 • úschova registratúrnych záznamov
 • vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
 • pravidelné vytrieďovanie registratúrnych záznamov podľa registratúrnych plánov a ich dopĺňanie do existujúcej registratúry
 • zabezpečenie pravidelného vyraďovania registratúrnych záznamov
 • zriadenie a likvidácia registratúrneho strediska all inclusive

Bývalí zamestnanci

 • vystavovanie potvrdení o odpracovanej dobe pre bývalých zamestnancov u nás ukladaných organizácií
 • vystavovanie potvrdení o hrubých mzdách pre bývalých zamestnancov u nás ukladaných organizácií
 • potvrdenia vystavujeme na základe písomných žiadostí