VIAC O NÁS VIAC O NÁS VIAC O NÁS VIAC O NÁS

O spoločnosti AD ACTA SR

AD ACTA SR, s. r. o. využíva priestory vybavené mobilným regálovým systémom, monitorované bezpečnostnými kamerami, chránené elektronickým zabezpečovacím zariadení a hlásičmi požiaru.

Viac informácií o spoločnosti

Špecializácia

Špecializujeme sa na správu registratúry a dlhodobú úschovu záznamov na profesionálnej úrovni.

Manažérske systémy

AD ACTA SR, s. r. o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2008.

Osvedčenia

Od NBÚ pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 26 ods.1 zákona č.215/2004 Z.z.

História

AD ACTA SR, s. r. o. je zakladajúcim členom ASOCIÁCIE SPRÁVCOV REGISTRATÚRY.

O nás

AD ACTA SR, s.r.o. svojimi službami reaguje na aktuálne potreby obchodných spoločností, štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a ostatných organizácií pri spracovávaní a uchovávaní záznamov.

Zamestnávame kvalifikovaných pracovníkovvyužívame priestory vybavené mobilným regálovým systémom, monitorované bezpečnostnými kamerami, chránené elektronickým zabezpečovacím zariadení a hlásičmi požiaru.

Špecializácia

Špecializujeme sa na správu registratúry a dlhodobú úschovu záznamov na profesionálnej úrovni.

Manažérske systémy

AD ACTA SR, s. r. o. je držiteľom certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2008.

Osvedčenia

Od NBÚ pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 26 ods.1 zákona č.215/2004 Z.z.

História

AD ACTA SR, s. r. o. je zakladajúcim členom ASOCIÁCIE SPRÁVCOV REGISTRATÚRY.

Združenia a komory

Sme členmi

Certifikáty a osvedčenia

Máme oprávnenia

Predstavenie spoločnosti

Video

Spoznajte nás

Čo ste možno nevedeli

Naša spoločnosť svojimi službami reaguje na aktuálne potreby obchodných spoločností, štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a ostatných organizácií vysporiadať sa s problémom zabezpečenia vyraďovacieho konania, usporiadania registratúrneho strediska a spoľahlivej úschovy registratúrnych záznamov, ktorým neuplynula lehota uloženia a služieb s tým spojených.

Hrdo môžeme uviesť, že sme spolupracovali s množstvom významných firiem z celého Slovenska. Prezrite si cely zoznam rozdelený podľa samosprávnych krajov.

Chcem vidieť viac

Úspešná spolupráca

REFERENCIE

Uvedomili sme si, že dobročinnosť, nezištnosť a altruizmus musia byť súčasťou nášho života. Snažíme sa aspoň prostredníctvom seba, svojím príkladom zmeniť veci k lepšiemu.

Chcem vedieť viac

Podporujeme

FILANTROPIA

Školenia sú určené najmä správcom registratúr, zamestnancom, ktorí registratúrne záznamy a spisy prijmajú a vybavujú, ako aj tým, ktorí prichádzajú s týmito záznamami do styku.

Chcem vidieť viac

Zamestnancom a správcom registratúry

POSKYTUJEME ŠKOLENIA

Reagujeme na aktuálne potreby

Služby

Miestom uloženia registratúrnych záznamov spravovaných spoločností je samostatne stojaca oplotená nehnuteľnosť v obci Nitrianske Rudno, okres Prievidza, ktorá slúži výlučne na účel vedenia registratúrneho strediska a spĺňa požiadavky kladené Vyhláškou MV SR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach. Nehnuteľnosť je zabezpečená elektronickým zabezpečovacím systémom, požiarnou signalizáciou, mechanicky mrežami, fóliami proti rozbitiu skiel a poistením s poisťovňou UNIQA poisťovňa, a. s. Na požiadanie oprávnenej osoby umožňujeme obhliadku priestorov, v ktorých sú registratúrne záznamy spoločnosti uložené.

Spoločnosť AD ACTA SR, s. r. o. je jednou z mála spoločností, ktoré disponujú posuvným regálovým systémom, ktorý jej zabezpečuje kapacitu uloženia záznamov až v objeme 8 km a tiež prehľadné uloženie a jednoduchý prístup k ukladaným záznamom. Ku všetkým záznamom je tvorená presná lokácia, t. j. umiestnenie záznamov v regáloch, čo umožňuje ľahké vyhľadávanie.

Spracovanie záznamov

Preberanie, evidovanie, usporiadanie, uloženie, využívanie a vyraďovanie záznamov, odborná starostlivosť vrátane ich ochrany pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zneužitím …

Viac

Dlhodobá úschova

Uloženie záznamov bez znaku hodnoty „A“, ktorým neuplynula lehota uloženia v priestoroch, ktoré sú v súlade s Vyhláškou MV SR č. 628/2002 s vypracovaním zoznamu týchto záznamov, prevzatie a …

Viac

Registratúrny poriadok a plán

K správe registratúry organizácie neoddeliteľne patrí aj vypracovanie vnútropodnikových smerníc Registratúrny poriadok či Registratúrny plán. Povinnosť vypracovania smerníc …

Viac

Poradenstvo a konzultácie

Pri riešení problémov súvisiacich so zabezpečením správy registratúry Vám poskytneme akúkoľvek odbornú radu a pomoc. V súvislosti s evidovaním, pohybom, ochranou …

Viac

Registratúrny poriadok a plán

K správe registratúry organizácie neoddeliteľne patrí aj vypracovanie vnútropodnikových smerníc Registratúrny poriadok či Registratúrny plán. Povinnosť vypracovania smerníc …

Viac

Spracovanie záznamov

Preberanie, evidovanie, usporiadanie, uloženie, využívanie a vyraďovanie záznamov, odborná starostlivosť vrátane ich ochrany pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zneužitím …

Viac

Poradenstvo a konzultácie

Pri riešení problémov súvisiacich so zabezpečením správy registratúry Vám poskytneme akúkoľvek odbornú radu a pomoc. V súvislosti s evidovaním, pohybom, ochranou …

Viac

Dlhodobá úschova

Uloženie záznamov bez znaku hodnoty „A“, ktorým neuplynula lehota uloženia v priestoroch, ktoré sú v súlade s Vyhláškou MV SR č. 628/2002 s vypracovaním zoznamu týchto záznamov, prevzatie a …

Viac
Objavte čaro spolupráce s nami

Naše riešenia využíva
množstvo firiem z celého Slovenska

Naša spoločnosť svojimi službami reaguje na aktuálne potreby obchodných spoločností, štátnych podnikov a ostatných organizácií vysporiadať sa s problémom zabezpečenia spoľahlivej úschovy registratúrnych záznamov, ktorým neuplynula lehota uloženia a služieb s tým spojených.

Pozrieť referencie

Sledujeme legislatívu

Servis od nás pre vás

V súčasnosti platná legislatíva pre správu registratúry určuje práva a povinnosti pôvodcov registratúr, zriaďovateľov archívov a vymedzuje zákonné povinnosti správcov registratúr a správcov archívov. Naše právne normy sú plne porovnateľné s normami krajín Európskej únie.

Pozrieť aktuálnu legislatívu

Hľadáte spoľahlivého dodávateľa služieb ?