Služby

Presne pre vaše potreby

Ako vám pomôžeme

Zamestnávame kvalifikovaných pracovníkov, ktorí úzko spolupracujú s príslušnými štátnymi archívmi na Slovensku, pracovníci ktorých vykonávajú odborné kontroly pri vyraďovaní registratúrnych záznamov a zabezpečujú ďalšie metodické a odborné školenia pracovníkov.

01

Spracovanie záznamov

Preberanie, evidovanie, usporiadanie, uloženie, využívanie a vyraďovanie záznamov …

Viac o službe
02

Dlhodobá úschova

Uloženie záznamov bez znaku hodnoty „A“, ktorým neuplynula lehota uloženia v priestoroch, ktoré sú v súlade s Vyhláškou …

Viac o službe
03

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

K správe registratúry organizácie neoddeliteľne patrí aj vypracovanie vnútropodnikových smerníc Registratúrny poriadok či Registratúrny plán …

Viac o službe
04

Poradenstvo a konzultácie

Pri riešení problémov súvisiacich so zabezpečením správy registratúry Vám poskytneme akúkoľvek odbornú radu a pomoc …

Viac o službe
05

Školenia zamestnancov

Školenia sú určené najmä správcom registratúr, zamestnancom, ktorí registratúrne záznamy a spisy prijmajú a vybavujú, …

Viac o službe

K správe registratúry organizácie neoddeliteľne patrí aj vypracovanie vnútropodnikových smerníc Registratúrny poriadok či Registratúrny plán. Povinnosť vypracovania smerníc, ich posúdenie a schválenie miestne príslušným štátnym archívom či pracoviskom vyplýva z ustanovení § 16 ods. 2 písm. b), ods. 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v zmysle jeho novely č. 266/2015 Z. z.

Vďaka mnohoročným skúsenostiam pripravíme, po krátkej konzultácii a poznaní organizačnej štruktúry, optimálny návrh registratúrneho poriadku, resp. registratúrneho plánu pre Vašu organizáciu. V prípade záujmu sa konzultáciami podieľame sa na ich implementácii v organizácii.

V súvislosti s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou registratúrnych záznamov sme Vám, vďaka dlhoročným skúsenostiam so správou registratúrnych záznamov, schopní navrhnúť optimálne riešenia.

  • projektovanie priestorov registratúrneho strediska (stavebné, bezpečnostné, ochrana registratúrnych záznamov, optimalizácia priestorov),
  • vybavenie registratúrnych stredísk regálmi,
  • implementácia registratúrneho plánu do činností spoločnosti,
  • evidencia záznamov, ich usporiadanie, uloženie, vyraďovanie záznamov a ostatné náležitosti spojené s registratúrou a archívnictvom.

Pomôžeme aj vám

Pomôžeme vám vybrať najvhodnejšie riešenie