Legislatíva

Využite náš servis - sledujeme a aktualizujeme platnú legislatívu pre správu registratúry

V súčasnosti platná legislatíva pre správu registratúry určuje práva a povinnosti pôvodcov registratúr, zriaďovateľov archívov a vymedzuje zákonné povinnosti správcov registratúr a správcov archívov. Naše právne normy sú plne porovnateľné s normami krajín Európskej únie.

Zákon č. 395/2002 Z. z.

Aktuálne znenie a popis

Tento zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry a je jedným zo základných dokumentov o správe registratúry.

Zákon č. 395/2002 Z. z. bol viackrát novelizovaný, naposledy zákonom č. 266/2015 Z. z.

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z.

Aktuálne znenie a popis

Pojednáva o

  • hodnotení záznamov, vyraďovaní registratúrnych záznamov, preberaní archívnych dokumentov do archívu
  • ochrane archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov
  • evidencii archívneho dedičstva a o prístupe k archívnym dokumentom

Vyhláška MV SR č. 628/2002 bola viackrát novelizovaná, naposledy vyhláškou č. 76/2017.

Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z.

Aktuálne znenie a popis

Pojednáva o

  • štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
  • podmienkach kontroly a bezpečnosti elektronických registratúrnych záznamoch
  • podmienkach prijímania, evidovania, uchovávania, exportu a zničenia elektronických registratúrnych záznamov a spisov, ich vyhľadávanie, znázorňovanie a vyraďovanie

Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z.

Aktuálne znenie a popis

Pojednáva o

  • podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
  • spôsobe prijímania a tvorbe spisu a záznamu v elektronickej aj neelektronickej podobe, ich evidencii, obehu, vybavovaní, odosielaní, ukladaní, využívaní, vyraďovaní a pod.

Zákon č. 431/2002 Z. z.

Aktuálne znenie a popis

Zákon č. 431/2002 Z. z. je zákon o účtovníctve.

  • § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. pojednáva o uchovávaní a ochrane účtovnej dokumentácie a o spôsoboch uchovávania účtovných záznamov
  • § 36 zákona č. 431/2002 Z. z. pojednáva o ostatných ustanoveniach o účtovnej dokumentácií